สัญญาแต่งตั้งนายหน้าประกันวินาศภัย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการแพลตฟอร์ม ASN Prompt

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ แพลตฟอร์ม ASN Promptฉบับนี้ ทำขึ้นที่บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ระหว่าง

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ
ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นายหน้า”) มีความประสงค์ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยตามรายชื่อที่บริษัทได้จัดให้โดยใช้บริการ แพลตฟอร์ม ASN Prompt ของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) นายหน้าจะต้องปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ แพลตฟอร์ม ASN Prompt (“ข้อกำหนด”) นี้ นายหน้าควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและนายหน้าตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้

นายหน้าขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว และตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ รวมทั้งเมื่อเข้าใช้บริการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยตามรายชื่อที่บริษัทได้จัดให้

ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทแล้ว ให้ถือว่านายหน้าตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงที่จะได้แก้ไขเป็นครั้งคราว

นายหน้าขอยืนยันว่านายหน้ามีอำนาจและสามารถเข้าทำสัญญา ความตกลง ความผูกพัน ตามข้อกำหนดนี้

1. การเข้าเป็นนายหน้า

นายหน้าขอรับรองต่อบริษัท ดังนี้

 1. นายหน้าเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในรูปบริษัทและห้างหุ้นส่วน และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยที่ยังมีผลบังคับใช้ในขณะที่เข้าทำสัญญานี้ และในขณะที่มีการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยตามรายชื่อที่บริษัทได้จัดให้
 2. ในกรณีของบุคคลธรรมดา นายหน้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ในกรณีของนิติบุคคล นายหน้ามีอำนาจในการเข้าทำสัญญาภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุญาตจากทั้งภายในนิติบุคคล และหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
 3. นายหน้ามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศไทย
 4. นายหน้าไม่เป็นคู่กรณีที่อยู่ระหว่างในการถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
 5. ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการทั้งหมดของนายหน้าที่จัดส่งให้แก่บริษัท ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด รวมทั้งนายหน้าตกลงแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของนายหน้าที่เปิดเผยต่อบริษัท นายหน้าจะต้องเก็บรหัสในการเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลใด หากนายหน้าเปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลใด นายหน้ามีความรับผิดในกรณีมีการเข้าถึง ใช้ หรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลนั้น

2. บทหลัก

 1. บริษัทตกลงแต่งตั้งนายหน้าและนายหน้าตกลงรับเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัท เพื่อทำการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยตามรายชื่อที่บริษัทได้จัดให้และนายหน้าจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  1. จัดส่งต้นฉบับเอกสารและ/หรือสำเนาเอกสารของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยตามที่บริษัทกำหนด
  2. รับ-ส่งกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบท้ายให้กับผู้เอาประกันภัยภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดหรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  3. ติดตาม ทวงถาม ให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทผ่านช่องทางรับชำระเงินที่บริษัทระบุภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดหรือตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทโดยตรง
  4. ขยายงานหรือสร้างผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและรักษากรมธรรม์ประกันภัยเก่าให้มีการต่ออายุ
  5. ดูแล เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์พึงมีตามกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งที่บริษัทมีอยู่แต่เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่แก่บุคลากร ฝ่ายขายและผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  6. ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับบริษัท
  7. หากนายหน้าจะจัดทำหรือติดตั้ง ป้ายหรือสื่อแสดงอื่นใดที่มีการระบุชื่อบริษัทหรือคำแสดงการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัท นายหน้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อน และเมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ นายหน้าจะต้องปลดป้ายหรือสื่อแสดงดังกล่าวทั้งหมดลงทันทีและนายหน้ามีหน้าที่ชำระค่าภาษีป้ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
  8. การเป็นนายหน้าตามสัญญานี้ นายหน้าจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและได้รับอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่นายหน้าตามจำนวนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทและบริษัทได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้วเท่านั้น โดยอัตราค่าตอบแทนจะเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนดใช้อยู่ในขณะทำสัญญาหรือที่จะประกาศใช้ในภายหน้า กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้นายหน้ารับทราบล่วงหน้าก่อนบังคับใช้
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบในค่าตอบแทนหรือการกระทำใดๆ ของบุคคลที่ช่วยนายหน้าผลิตผลงานนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่บริษัทพึงจ่ายให้กับนายหน้าตามวรรคก่อน
 3. ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท นายหน้าจะต้องไม่มอบหมายให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือผู้ที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายหน้าของบริษัทไปชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยหรือรับเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทและ/หรือจะต้องไม่โฆษณาหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงเกี่ยวกับแบบประกันภัย หรือเสนอให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่บุคคล นอกเหนือจากเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยหรือแนวนโยบายของบริษัท หากนายหน้าฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นนายหน้าจะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวและ/หรือหากบริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นใดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้างต้นนายหน้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้กับบริษัทในทันที
 4. การจัดทำข้อความ ภาพ หรือสื่อโฆษณาต่างๆ ที่นายหน้าจะใช้ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัททุกครั้ง
 5. การที่บริษัทส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยรายใดให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่นายหน้าแจ้ง มิได้ทำให้หน้าที่ความรับผิดชอบของนายหน้าในการติดตาม ทวงถาม ให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทนั้นหมดลง
 6. หากนายหน้าไม่สามารถติดตามทวงถามให้ผู้เอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 1.3 นายหน้าจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบกำกับภาษี เพื่อให้บริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทันที หากไม่ดำเนินการนายหน้าจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายนั้นๆ ทั้งจำนวนให้กับบริษัททันทีที่ครบกำหนดระยะเวลาเรียกให้ผู้เอาประกันภัยชำระเงิน
 7. หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาประกันภัย นายหน้าจะต้องดำเนินการให้ผู้เอาประกันภัยทำหนังสือบอกเลิกสัญญาประกันภัยพร้อมทั้งส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบกำกับภาษีให้แก่บริษัท
 8. ในกรณีที่มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามข้อ 6 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี นายหน้าจะต้องติดตามทวงถามให้ผู้เอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่บริษัทให้ความคุ้มครอง
 9. ในกรณีที่บริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม และบริษัทได้จ่าย ค่าตอบแทนให้กับนายหน้าเต็มจำนวนแล้ว นายหน้าจะต้องคืนค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทตามรายการกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยรายนั้นๆ ให้กับบริษัทตามส่วน
 10. ในกรณีที่นายหน้ามีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัท นายหน้ายินยอมให้บริษัทหักค่าตอบแทนที่นายหน้าพึงได้รับจากบริษัทชำระหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ก่อนได้ทันที
 11. นายหน้าไม่มีอำนาจในการพิจารณารับประกันภัย ต่ออายุสัญญาประกันภัย พิจารณาหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือกระทำนิติสัมพันธ์ใดๆ ในนามหรือแทนบริษัท
 12. นายหน้าตกลงที่จะปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทซึ่งมีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้หรือที่จะกำหนดขึ้นใหม่ในภายหน้า โดยนายหน้ายินยอมให้เป็นสิทธิของบริษัทที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้นายหน้าทราบล่วงหน้าและให้ถือว่านายหน้าได้รับทราบและตกลงยินยอมด้วยทุกครั้งและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 13. นายหน้าสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและ/หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 14. นายหน้าตกลงที่จะรักษาข้อมูลของบริษัทและผู้เอาประกันภัย ตามที่นายหน้าได้รับทราบจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับและจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะได้ประโยชน์จากการนั้นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการเผยแพร่หรือเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้
 15. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
  1. นายหน้าขาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
  2. เสียชีวิต เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  3. ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  4. นายหน้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญา หรือประพฤติผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือทุจริตต่อหน้าที่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  5. นายหน้าปฏิบัติผิด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือคำสั่งของบริษัท หรือข้อตกลงในสัญญานี้
 16. ในระหว่างสัญญานี้มีผลบังคับ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
 17. ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ นายหน้าจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ในทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินกำหนดเวลาที่บริษัทแจ้งให้ทราบ
  1. แจ้งรายละเอียดจำนวนผู้เอาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันภัยตามรายการที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัท พร้อมทั้งดำเนินการติดตาม ทวงถาม ให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทผ่านช่องทางรับชำระเงินที่บริษัทระบุภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดหรือตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.3
  2. ส่งมอบเอกสารหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทที่อยู่ในความครอบครองของนายหน้าให้กับบริษัท
  3. ส่งมอบเงิน และหรือชำระหนี้สินอื่นใด อันเนื่องมาจากการกระทำการเป็นนายหน้าตามสัญญานี้ให้กับบริษัท
 18. เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามเป็นที่ตกลงกันว่าบริษัทจะคำนวณค่าตอบแทนให้กับนายหน้าตามผลงานและรายการผู้เอาประกันภัยที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทก่อนสัญญาสิ้นสุดลง
 19. หากนายหน้ากระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้ผิดเงื่อนไขสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม นายหน้าตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทในทันที มิฉะนั้น นายหน้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าเสียหายที่ค้างชำระจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้น รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความในการทวงถามหรือฟ้องร้องให้แก่บริษัทอีกด้วย
 20. เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้และค่าความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามสัญญานี้ นายหน้ายินยอมที่จะจัดหาบุคคล วางเงินประกันหรือหลักประกันเพื่อค้าประกันการเป็นนายหน้า ตามที่บริษัทแจ้งให้ทราบ
 21. ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับ บริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของหน่วยงานราชการ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้และมีผลให้บริษัทต้องปฏิบัติตามหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้นายหน้ารับทราบและจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 22. บรรดาเอกสารรวมทั้งหนังสือบอกกล่าวทวงถามที่บริษัท จัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่นายหน้าได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าจะส่ง โดยทางไปรษณีย์ โดยบุคคลนำส่ง หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และไม่ว่าจะมีผู้ใดยอมรับไว้แทนหรือไม่ก็ตาม นายหน้าตกลงและยอมรับว่าได้รับเอกสารหรือหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว
  ในระหว่างสัญญานี้มีผลบังคับ หากนายหน้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปจากที่ให้ไว้ตามสัญญานี้ นายหน้าจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

3. บททั่วไป

 1. ข้อมูลในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมีไว้สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ของข้อกำหนดนี้เท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการเผยแพร่หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานของประเทศใด ๆ ใช้หากการเผยแพร่หรือการใช้ดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ
 2. หากข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดนี้เป็นโมฆะ ผิดหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ แล้ว ให้ถือว่าส่วนที่ไม่โมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นและมีผลใช้บังคับได้
 3. บริษัทอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมได้เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้นายหน้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้นายหน้าเสียประโยชน์ บริษัทจะแจ้งให้นายหน้าทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้น
 4. นายหน้ายอมรับว่าในการจัดส่งข้อมูลให้แก่นายหน้าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างนายหน้าและบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น นั้น มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถใช้เป็นพยาน
  หลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ด้วย

4. การติดต่อ

นายหน้าสามารถติดต่อบริษัทตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายบริการนายหน้า ASN Promptหมายเลขโทรศัพท์ 02-494-8388 ต่อ 8004