ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครใช้บริการ แพลตฟอร์ม ASN Prompt

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สนใจ”) แพลตฟอร์ม ASN Prompt ของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ (“ข้อกำหนด”) นี้ ผู้สนใจควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้อย่างระมัดระวังและผู้สนใจตกลงที่จะยอมผูกพันตามข้อกำหนดนี้

ผู้สนใจขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดนี้แล้ว และตกลงยอมผูกพันตามข้อกำหนด ดังนี้