รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

โทรแจ้งเคลม : 0-2257-8080

ที่อยู่ : เลขที่ 26/5-6 , 26/10-11 , 26/16-17 อาคารอรกานต์ ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2484 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการธุรกิจประกันภัยของประเทศ กรรมการชุดแรกของบริษัทฯ คือ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และนายหลุย พนมยงค์เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรก สำนักงานแห่งแรกตั้งรวมอยู่กับธนาคารแห่งเอเซียฯ ณ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 บริษัทฯ เพิกถอนการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในระหว่างปี ได้แก่ Insurance Australia Group Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอ็นเอชซีที จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 50) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและ IAG International Pty Limited (ถือหุ้นร้อยละ 49) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  1. ประกันภัยรถยนต์
  2. ประกันภัยอุบัติเหตุ
  3. ประกันภัยการเดินทาง
  4. ประกันภัยบ้าน
  5. ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม
  6. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  7. ประกันเบ็ดเตล็ด
  8. ประกันภัยทรัพย์สิน

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม